More info
Our instagram

Një sistem online për menaxhimin e magazinës, shitjeve dhe shërbimeve të një dyqani me pajisje elektronike por jo i limituar. Sistemi online mund të menaxhohet nga perdorues të ndryshëm të cilët mund të jenë të caktuar në status si menaxher apo punonjës.

Menaxhimi i klientëve dhe furnitorëve – Në këto dy module menaxheri mund të regjistrojë të gjithë furnitorët dhe klientet më të shpeshte të tij. Mund të shtojë informacion ekstra dhe shënime për secilin prej tyre dhe gjithashtu të mbajë gjurmët për cdo blerje apo shitje.

Menaxhimi i produkteve – Një listë e detajuar e produkteve që ndodhen në një magazinë apo magazina të ndryshme, së bashku me gjendjen (i ri-i përdorur) dhe cmimin e blerjes. Secili nga produktet mund t‘i bashkangjitet një furnitori dhe i shtohet historisë së tij. Të gjitha produktet mund të modifikohen, shtohen dhe fshihen pavarësisht.
Contact Us

Make
an
offer

Reach out to us if you're interested about one of the products or services we offer.

ContactClick Me Contact